Gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werken?

Onlangs hebben mijn partner en ik besloten om een ander huis te kopen. We wonen al 25 jaar in hetzelfde huis en met het oog op de toekomst wilden we graag een levensloopbestendige woning. Een vast arbeidscontract is dan vaak een vereiste.

Dat geluk hebben we allebei, want tegenwoordig valt het niet mee om een vast contract te krijgen. Werkgevers zijn soms bang om lang voor medewerkers te moeten betalen, ook als die niet of niet meer aan de gestelde eisen kunnen of willen voldoen. Meestal een financiële kwestie dus, maar soms ook een kwestie van ‘gemak’. Werkgevers kiezen dan voor tijdelijke contracten of payrolling-constructies, waarbij alle HR-werkzaamheden worden uitbesteed.

De overheid vindt het belangrijk om mensen de zekerheid te bieden van een vaste baan en daarmee een vast inkomen. De huidige Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkt de ambities van de overheid niet voldoende waar te maken. (Zie ook de blog van mijn collega Reintjan Weeber over het nut van de reparatie van het derde ww-jaar.) De opvolger van de WWZ, de Wet arbeidsmarkt in balans, ligt op dit moment bij de Eerste Kamer ter behandeling. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen?

Er zijn diverse maatregelen voorgesteld die het duurder maken om medewerkers een tijdelijk contract aan te bieden en eenvoudiger om medewerkers vanuit een vast contract te ontslaan. 

De maatregelen op een rij:

  • De transitievergoeding wordt voortaan opgebouwd vanaf de allereerste dag dat een werknemer in dienst is. Ook als er sprake is van een proeftijd! De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Op dit moment wordt de transitievergoeding pas opgebouwd na twee jaar in dienst. Na tien jaar in dienst wordt de vergoeding hoger. Dit geldt niet meer onder de nieuwe wet.
  • Werkgevers gaan minder ww-premie betalen voor werknemers met vaste contracten. Het verschil met tijdelijke contracten wordt ongeveer 5%.
  • De ketenbepaling wordt verruimd. Er mogen voortaan drie tijdelijke contracten worden aangeboden in drie jaar (nu twee jaar). De tijd die tussen twee contracten moet zitten om als ‘nieuwe keten’ te tellen, gaat van 6 naar 3 maanden. Voor invalkrachten in het primair onderwijs geldt een uitzondering als ze invallen wegens ziekte.
  • Payrollwerknemers krijgen (minimaal) dezelfde voorwaarden als vaste arbeidskrachten. De regels voor oproepkrachten worden versoepeld.
  • Er is een compensatieregeling voor de transitievergoeding die kleine bedrijven moeten betalen als ze hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

De maatregelen van de overheid lijken op het eerste gezicht zinvol. Maar in hoeverre laten werkgevers zich daadwerkelijk leiden door financiële voordelen? 

Het is maar één argument. En niet altijd het belangrijkste. Bij aanschaf van bijvoorbeeld een keuken speelt de prijs zeker een rol, maar belangrijker is het plezier en genot dat je van de keuken verwacht en het vertrouwen in de verkoper. Deze zaken geven uiteindelijk de doorslag bij de definitieve keuze. De prijs is dus zeker niet het meest doorslaggevend bij het nemen van beslissingen. Dat geldt ook voor werkgevers. Als zij werknemers een vast contract aanbieden, zijn de kosten meestal géén doorslaggevend argument. De kans op een vast contract voor een werknemer wordt niet groter of kleiner naarmate de kosten af- respectievelijk toenemen. Met name de versoepeling van het ontslagrecht is daarentegen een ernstige verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. De balans van de WAB slaat dan negatief uit voor deze groeiende groep werknemers. 

De praktijk zal het uitwijzen. 

Meer lezen?

Hoe krijg je als HR-manager meer tijd voor strategisch HRM? En waar zou je je dan mee bezig moeten houden? Centric vertelt je hier meer over in het whitepaper ‘HR-manager hoe krijg je jouw handen vrij voor strategisch HRM?’

Over Daniëlle

Daniëlle van Doorn

Daniëlle van Doorn

Communication Advisor Motion Users

Daniëlle van Doorn werkt sinds 2012 als Communicatieadviseur en Technisch schrijver bij HR&Payroll Solutions. Na haar opleiding Communicatiewetenschap in Tilburg, heeft zij de opleidingen PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie) en VPS (Vakopleiding Payroll Services) succesvol doorlopen. Door haar brede interesse, heeft zij zich in korte tijd ontwikkeld als expert op het gebied van schrijven over technische software oplossingen en HR. Complexe informatie vertaalt zij probleemloos naar heldere en prettig leesbare teksten die aansluiten bij de voorkennis van gebruikers.

eHRM voor de wendbare organisatie

Een één op één demo aanvragen wanneer jou dat uitkomt?

Over Motion

Motion bedient iedereen en is ongekend laagdrempelig. Medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals kunnen altijd en overal met hun favoriete apparaat in Motion aan de slag. Thuis met je mobiel een foto maken van een bonnetje om een declaratie in te dienen. In de trein op je tablet even dat gespreksverslag nalezen… Het kan allemaal met Motion.

Social Media